Internationellt utvecklingssamarbete

Sverige har en lång tradition av ett generöst och ambitiöst bistånd. Utvecklingssamarbetet handlar om att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Det svenska utvecklingsbiståndet kanaliseras ofta genom internationella organisationer som FN och EU. Med humanitärt bistånd avses Sveriges insatser för att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för nödlidande människor som drabbas av naturkatastrofer, väpnade konflikter eller andra katastrofliknande förhållanden.

Ansvariga för internationellt utvecklingssamarbete

Ansvarigt statsråd

Peter Eriksson, Minister för internationellt utvecklingssamarbete
Peter Eriksson Minister för internationellt utvecklingssamarbete

Ansvarigt departement

Genvägar

Aktuellt om internationellt utvecklingssamarbete

  • Sverige ökar stödet till Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria

    Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

    Regeringen har idag fattat beslut om Sveriges bidrag för nästkommande treårsperiod för Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria. En höjning av bidraget görs till 950 MSEK årligen, totalt 2,85 miljarder kronor för perioden 2020–2022. Bidraget är Sveriges näst största multilaterala stöd efter stödet till Världsbanken. Sverige är fondens åttonde största finansiär och har en viktig roll som samarbetspartner.

  • Sverige fortsätter att visa ledarskap i klimatomställningen

    Foto: Karl Melander/imagebank.sweden.se.

    Inför klimattoppmötet i New York kommande vecka presenterar regeringen nya bidrag till Gröna klimatfonden (GCF), Anpassningsfonden (AF) och De minst utvecklade ländernas fond (LDCF). Bidraget till GCF uppgår till 8 miljarder kronor för perioden 2020-2023. Bidragen till AF och LDCF uppgår totalt till 1 040 miljoner kronor för perioden 2019-2022, fördelat på 520 miljoner kronor per fond.

Foto: Victor Brott/Sida

Policyramverket för internationellt utvecklingssamarbete

Regeringen har fattat beslut om ett policyramverk som anger inriktningen för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd. Det nya ramverket lanserades av Isabella Lövin i december 2016.

Bild: Regeringskansliet

FN:s havskonferens

Sverige och Fiji har gemensamt tagit initiativet till en FN-konferens - "The Ocean Conference" - för att stödja arbetet med att rädda världshaven och uppnå det globala hållbara utvecklingsmålet om hav och marina resurser, mål 14 i FN:s Agenda 2030.

Illustration: FN

Agenda 2030 och globala målen

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Foto: Annika Flensburg/Regeringskansliet

Humanitärt bistånd

I situationer av väpnad konflikt, naturkatastrofer och andra katastrofliknande förhållanden är humanitärt bistånd ett av de mest verkningsfulla och handgripliga medlen för att rädda liv och lindra nöd hos drabbade människor.

Innehåll om internationellt utvecklingssamarbete

Prenumerera

Totalt 1115 träffar.