Remiss om Europeiska kommissionens förslag COM(2015) 614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi Diarienummer: M2015/04155/Mm

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Miljö- och energidepartementet om Europeiska kommissionens förslag COM(2015) 614/2 till meddelande om cirkulär ekonomi.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 19 februari 2016

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.