Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön Diarienummer: M2018/01858/Ke

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de svar från de som ombetts svara på remissen om EU-kommissionens förslag till direktiv om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön. Övriga yttranden med anledning av remissen finns tillgängliga i departementet.

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 20 augusti 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.