Remiss av promemorian Kompletterande förslag till betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92) Diarienummer: I2019/00075/D

Publicerad Uppdaterad

Denna remiss kompletterar remissen den 5 mars 2019 av betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst (2018:92) på det sätt som framgår av promemorian. När det gäller vissa av förslagen i betänkandet föreslås i promemorian ett tidigare ikraftträdande. De remissinstanser som har fått betänkandet på remiss får också denna promemoria på remiss. Remissvaren när det gäller denna promemoria ska ha kommit in till
Infrastrukturdepartementet senast den 14 juni 2019.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.