Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Remiss av promemorian Befordringskravet i postförordningen Diarienummer: I2020/03091

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som ombetts att svara på remissen. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 1 mars 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.