Remiss av förslag till revidering av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda Diarienummer: I2021/03358

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från de som ombetts att svara på remissen av förslag till revidering av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 9 februari 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.