Remiss av SOU 2021:103 Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering Diarienummer: Fö2022/00025

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit in till Försvarsdepartementet på SOU 2021:103 Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Försvarsdepartementet senast den 14 april 2022.

Genväg

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.