Remiss av Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag Diarienummer: M2022/01152

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit in till Miljödepartementet om Naturvårdverkets uppdrag att analysera vilka åtgärder som behövs för att genomföra EU-förordningen om
minimikrav för återanvändning av vatten.

Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 30
november 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.