Remiss av EU-kommissionens förslag till förordning och rådsbeslut om skydd för utsatta vuxna Diarienummer: Ju2023/01655

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av vilka instanser som Justitiedepartementet har remitterat EU-kommissionens förslag till förordning och rådsbeslut om skydd för utsatta vuxna.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 11 november 2023.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.