Beslut och uppdrag om energiförsörjningen

Publicerad

Här samlas ett urval av beslut och uppdrag om energiförsörjningen under perioden januari-september 2022.

Den 7 oktober 2022: Skatteförslag på remiss med anledning av EU:s nödåtgärder för att sänka elpriserna. (Ett led i det paket med tillfälliga nödåtgärder för att hantera de höga elpriserna, som EU:s energiministrar kom överens om den 30 september.)

Den 30 september 2022: EU:s energiministrar kom överens om tillfälliga nödåtgärder för att lindra (sänka) elpriserna.

Den 8 september 2022: Uppdrag till statliga myndigheter att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen.

Den 8 september 2022: Uppdrag till Svenska kraftnät att förbereda ytterligare upphandling av förbrukningsflexibilitet och planerbar elproduktion i södra Sverige.

Den 25 augusti 2022: Uppdrag till Strålsäkerhetsmyndigheten om utveckling av regelverk och andra åtgärder för befintlig och framtida kärnkraft.

Den 18 augusti 2022: Uppdrag till Svenska kraftnät att ansöka hos om att få använda så kallade flaskhalsintäkter, för att på kort sikt finansiera nödåtgärder för hushåll och företag. 

Den 4 augusti 2022: Uppdrag till Svenska kraftnät, Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten och Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll att främja efterfrågeflexibilitet i elsystemet.

Den 11 juli 2022: Uppdrag till Energimarknadsinspektionen i uppdrag att avrapportera om genomförandeplan för åtgärder på elmarknaden.

Den 22 juni 2022: Uppdrag till Energimyndigheten att analysera hur användningen av energi, effekt och resurser kan effektiviseras i olika delar av samhället.

Den 16 juni 2022: Uppdrag till Energimyndigheten att ta fram förslag till en fjärr- och kraftvärmestrategi.

Den 7 juni 2022: Uppdrag till Svenska kraftnät att, i samverkan med Energimyndigheten, utreda vattenkraftens lokala och regionala nyttor för kraftsystemet. 

Den 12 maj 2022: Beslut om modifierad elpriskompensation för mars månad. (Förordningen upphör att gälla vid utgången av februari 2023.) 

Den 5 maj 2022: Proposition om pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023 överlämnas till riksdagen.

Den 12 april 2022: Bemyndigande till Svenska kraftnät att investera 8,4 miljarder kronor i elnätsinvesteringar och kraftstationer längs kusten i Norrland för att öka kapaciteten i stamnätet. 

Den 25 mars 2022: Beslut om en förordning om stöd till produktion av biogas. 

Den 17 mars 2022: Proposition Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet överlämnad till riksdagen. 

Den 17 mars 2022: Kommittédirektiv med uppdrag till en särskild utredare att se över reglering av nätavgifter.

Den 25 februari 2022: Beslut om förordning om elpriskompensation. (Förordningen upphör att gälla vid utgången av 2022.)

Den 17 februari 2022: Proposition Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk överlämnas till riksdagen.

Den 15 februari 2022: Beslut om Sveriges första havsplaner och om uppdrag till Energimyndigheten tillsammans med andra myndigheter peka ut nya områden för energiutvinning.

Den 20 januari 2022: Uppdrag till Svenska kraftnät att kvartalsvis informera om åtgärder för att öka handelskapaciteten mellan elområden.