Kommittédirektiv från Finansdepartementet

Tilläggsdirektiv till Välfärdsutredningen Dir. 2015:100

Publicerad

Ladda ner:

Förlängd tid för uppdraget

Regeringen beslutade den 5 mars 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att bl.a.

• analysera och redovisa möjligheterna att använda tillståndssystem eller andra alternativ till upphandling när privata aktörer ska anförtros att utföra välfärdstjänster,

• utreda vilka välfärdstjänster sådana alternativa system är lämpliga för och föreslå hur dessa system bör utformas,

• klarlägga hur valfrihetssystemen enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) bör klassificeras rättsligt,

• bedöma om det finns något behov av justeringar av LOV utifrån den rättsliga klassificeringen,

• föreslå de författningsändringar och andra åtgärder som utredaren utifrån sitt uppdrag anser vara befogade, samt

• föreslå hur regleringen kan ändras så att landstingen inte ska vara skyldiga att ha vårdvalssystem i primärvården, men med bibehållen möjlighet för patienterna att enligt 9 kap. 1 § patientlagen (2014:821) välja utförare av offentligt finansierad öppenvård (dir. 2015:22).

Enligt direktiven skulle utredaren redovisa de ovan nämnda delarna av uppdraget senast den 1 november 2015. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i dessa delar i stället redovisas tillsammans med uppdraget i övrigt, dvs. senast den 1 november 2016.

Pressmeddelande: Tilläggsdirektiv med förlängd tid för Välfärdsutredningens deluppdrag