Kommittédirektiv från Utbildningsdepartementet

Tilläggsdirektiv till Gymnasieutredningen (U 2015:01) Dir. 2015:141

Publicerad

Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget.

Ladda ner:

Utredaren får nu i uppdrag att även analysera förutsättningarna för att införa ett system där betyg sätts för ett helt ämne, det vill säga ämnesbetyg, i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Utredaren ska också analysera hur en förändring av detta slag skulle påverka lärarnas arbetssituation.

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i sin helhet redovisas senast den 31 oktober 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss (3 st)

Proposition (4 st)