Remiss från Kulturdepartementet

Remiss av SOU 2018:57 Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Kulturdepartementet på SOU 2018:57, Barn och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Kulturdepartementet senast den 31 oktober 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.