Remiss av betänkande av EU-straffstadgandeutredningen om att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar, SOU 2020: 13 Diarienummer: N2020/02187

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av vilka instanser som Näringsdepartementet har remitterat betänkande av EU-straffstadgandeutredningen om att kriminalisera överträdelser av EU-förordningar, SOU 2020: 13.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 20 december 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.