Remiss av Europeiska kommis­sionens förslag till direktiv om konsument­krediter Diarienummer: Ju2021/03087

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser Justitie­departe­mentet har remitterat Europeiska kommis­sionens förslag till direktiv om konsument­krediter, COM(2021) 347.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitie­departe­mentet senast den 27 september 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.