Remiss av promemorian Ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad Diarienummer: I2021/03211

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts svara på promemorian Ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 14 mars 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.