Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk Diarienummer: Ju2022/01690

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Justitie­departe­mentet på EU-kom­missionens förslag till direktiv om skydd för personer som deltar i den offent­liga debatten mot uppen­bart ogrundade rätts­pro­cesser och rätte­gångs­missbruk. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitie­departe­mentet senast den 24 juni 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.