Kultur­departementet

Kulturdepartementet ansvarar för frågor som rör kultur, demokrati, medier, de nationella minoriteterna och det samiska folkets språk och kultur. Departementet ansvarar också för ungdomspolitik samt för frågor som rör det civila samhället, trossamfund och begravningsverksamhet.

Aktuellt från Kulturdepartementet

  • Regeringen tillsätter utredning om den öppna fritidsverksamheten för ungdomar

    En meningsfull fritid för barn och unga behövs för att minska och motverka segregation. Regeringen har utsett en särskild utredare som ska undersöka hur den öppna fritidsverksamheten för ungdomar kan utvecklas och om den kan vara relevant i brotts- och våldsförebyggande arbete. MUCF får också uppdrag att stödja kommuner i att öka ungas deltagande i demokratin.

  • Kulturministern tog emot mediestödsutredningens förslag

    Måndag den 27 juni kl. 09:00 tog kulturminister Jeanette Gustafsdotter emot promemorian ”Ett hållbart mediestöd för hela landet” från utredare Mats Svegfors. Promemorian innehåller förslag om hur stödet till nyhetsmedier ska utformas från och med 2024.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringen presenterar satsning på nationella minoritetsspråk

Torsdagen den 28 april fattade regeringen beslut om ett handlingsprogram för bevarande och främjande av de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska. Programmet omfattar cirka 40 miljoner kronor per år under 2022–2024 och är en del av den historiska satsning på den nationella minoritetspolitiken om 90 miljoner per år som beslutades i budgeten för 2022.

– Det viktigaste för mig är att skapa förutsättningar för att språken ska kunna överföras till nästa generation – att underlätta för fler att kunna föra vidare sitt språk och sitt kulturarv till sina barn och barnbarn. Det ska vara en självklarhet att kunna göra det valet, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Pressmeddelande
Pressmeddelande Illustration: Regeringskansliet

30 miljoner kronor till civilsamhället för humanitära insatser med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Regeringen har den 17 mars beslutat att avsätta 30 miljoner kronor för civilsamhällets arbete med flyktingmottagande i Sverige.

– Det civila samhällets organisationer och trossamfunden är centrala aktörer för ett bra flyktingmottagande. Det visar inte minst erfarenheterna från flyktingsituationen 2015 då civilsamhället visade stor förmåga att agera snabbt och flexibelt. Därför är det viktigt att vi nu kan avsätta dessa medel och att de kommer civilsamhället till del så snabbt det går, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Foto: Regeringskansliet

Regeringen presenterar strategi för ett starkt biblioteksväsende

Den 22 april presenterade kulturminister Jeanette Gustafsdotter en strategi för ett starkt biblioteksväsende. I strategin tar regeringen ett samlat grepp om biblioteksområdet för att stödja och stärka bibliotekens verksamhet och därigenom verka för ett starkt och utvecklat biblioteksväsende i hela Sverige.

– Att alla oavsett bakgrund har tillgång till böcker och läsning är en förutsättning för vår demokrati. Biblioteken är inte bara en källa till kunskap utan också till inspiration och fantasi. Biblioteksväsendet står inför flera utmaningar men har samtidigt lyckats ta sjumilakliv under pandemin. Med den nya strategin tar vi ett samlat grepp för hela Bibliotekssverige så att biblioteken kan fortsätta utvecklas tillsammans, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Rättsinformation
Rättsinformation Illustration: Regeringskansliet

Förslag om bättre villkor för kommersiell radio

Regeringen den 17 mars beslutat om en proposition som avser förslag om ändringar i radio- och tv-lagen, samt förslag om en tillfällig lag om förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio. Den tillfälliga lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

– Vi ska ha starka och oberoende medier i hela landet. Dessa beslut gör radioföretagens villkor mer förutsägbara och ger företagen bättre möjlighet att bedriva en livskraftig verksamhet, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Innehåll från Kulturdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2804 träffar.