Kommittédirektiv från Socialdepartementet

Utredning om donations- och transplantationsfrågor Dir. 2013:25

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

En särskild utredare ska göra en översyn av vissa donations- och transplantationsfrågor. Syftet med utredningen är att säkerställa en fortsatt välfungerande donations- och transplantationsverksamhet i Sverige samt möjliggöra ett ökat antal donatorer och tillgängliga organ. Uppdraget ska slutredovisas senast den 13 januari 2015.

De områden som omfattas av översynen är

  • information till allmänheten samt dess möjlighet att ta ställning till donation
  • vårdgivarnas organisation och arbetssätt och deras betydelse för donations- och transplantationsverksamheten
  • förutsättningarna att bedriva donationsfrämjande insatser i vården
  • uppgiftsutbytet med Scandiatransplant.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Utredning om donations- och transplantationsfrågor

    Både i Sverige och internationellt råder en stor brist på organ som är lämpliga för transplantation. Väntan på transplantation är lång. Utredningen har haft i uppdrag att utreda och lämna förslag som leder till en bättre tillgång till organ för transplantation.

Lagrådsremiss

Proposition