Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Skolan och ungdomars psykosociala hälsa SOU 2010:80

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna rapport sammanfattar forskningen om sambandet mellan skolan samt flickors respektive pojkars psykosociala hälsa, med utgångspunkt i publikationer från CHESS (Center for Health Equity Studies). Som referenslitteratur inkluderas även vissa internationella publikationer och nationella rapporter. Rapporten är författad fil. dr. Jennie C. Ahrén, som är verksam vid CHESS. Rapporten ingår i en serie av forskarrapporter från DEJA.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (15 st)

Lagrådsremiss

Proposition