Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Flickor och pojkar i skolan - hur jämställt är det? SOU 2009:64

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

De flesta ungdomar mår bra och trivs med livet. Men psykiska problem har blivit avsevärt vanligare bland ungdomar av båda könen under de senaste två decennierna.

Delegationen för Jämställdhet i skolan (DEJA) har i uppdrag att lyfta fram och utveckla kunskap om jämställdhet i skolan, utifrån skolans värdegrundsuppdrag (dir. 2008:75).

I delbetänkande Flickor och pojkar i skolan - hur jämställt är det? redovisas om flickors och unga kvinnors samt pojkars och unga mäns villkor, förhållningssätt och agerande i samhället från 1990-talet och framåt. Förändringar i flickors och pojkars attityder, beteenden och prestationer i skolan under samma tid redovisas också. I betänkandet redogörs också för forskningsbaserade rön om orsaker till könsskillnader i attityder och skolprestationer samt bedömningar om behovet av ytterligare forskning.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (15 st)

Lagrådsremiss

Proposition