Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Kunskap som befrielse? En metaanalys av svensk forskning om jämställdhet och skola 1969-2009 SOU 2010:35

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Rapporten innehåller en metaanalys av svensk forskning om skola och jämställdhet åren 1969-2009 (kapitel 3). Rapporten innehåller även en metaanalys av forskningsbaserade metoder för att arbeta med jämställdhet i skolan, baserad på forskning under samma tidsperiod (kapitel 4). Därutöver förs vissa analytiska resonemang, som i strikt mening inte ingår i metanalyserna (kapitel 5). Avslutningsvis redovisas författarens egna förslag till åtgärder för att öka jämställdheten i skolan(kapitel 6).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (15 st)

Lagrådsremiss

Proposition