Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Resultatuppföljning, läskvalitet och skolutveckling - tre bidrag till diskussionen om jämställdhet i skolan SOU 2010:97

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna rapport, som består av tre delar, behandlar på olika sätt frågan om sambandet mellan läsförmåga och skolframgång för flickor och pojkar. Den första delen utgörs av en litteraturgenomgång. Den andra delen utgörs av en resultatuppföljning i en kommun. Den tredje delen utgörs av en fältstudie i samma kommun. De tre delrapporter är författade av professor emeritus Göran Linde, universitetslektor Bo Sundblad respektive docent Lars Naeslund. Rapporten ingår i en serie av forskarrapporter från DEJA. Syftet med DEJA:s forskarrapporter är att bidra med ny kunskap samt sammanställa och sprida kunskap och därigenom stimulera diskussionen om jämställdhet och genus i skolan.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (15 st)

Lagrådsremiss

Proposition