Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Svensk forskning om jämställdhet och skola - En bibliografi SOU 2010:36

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

I denna bibliografi sammanställs samtliga svenska forskningspublikationer om jämställdhet och skola från perioden 1969 till 2009, totalt 1 438 referenser. Bibliografin har sammanställts av universitetsbibliotekarie Mia Carlberg, vid Uppsala universitet och fil.dr. Fredrik Bondestam, som är sociolog och verksam vid Centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. Bibliografin syftar till att underlätta för alla intresserade av frågor om jämställdhet och skola att söka relevanta kunskaper. Förhoppningen är att den på olika sätt kan vara till nytta för både forskare, lärare, elever, myndigheter och allmänhet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (15 st)

Lagrådsremiss

Proposition