Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Hedersrelaterad problematik i skolan - en kunskaps- och forskningsöversikt SOU 2010:84

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna rapport är en kunskapsöversikt över svenska forskningsprojekt som berör frågor om hedersrelaterad problematik i skolan. I rapporten ger författarna sin tolkning av hur det kan komma sig att hedersrelaterade normer vidmakthålls i vissa familjer i Sverige i dag. I rapporten diskuteras även åtgärder som skolan kan vidta för att arbeta med den hedersrelaterade problematiken.

I rapporten framhålls bland annat att hedersrelaterade problem i skolan kan uppfattas som riskfyllda med tanke på stigmatisering och rädsla för främlingsfientlighet och ökning av fördomar, men att detta inte på något sätt får hindra skolpersonalen att ta itu med problemen och att vara observanta på vad hederstänkande kan medföra. Hederstänkande får inte stå i vägen för alla elevers rätt till kunskap oberoende av kön, etnicitet etc.

Rapporten är författad av Mehrdad Darvishpour, filosofie doktor i sociologi från Stockholms Universitet och lektor i socialt arbete på Mälardalens högskola, Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik på Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK) vid Mälardalens högskola, och Hans Lorentz, filosofie doktor i pedagogik från Lunds universitet och lektor i pedagogik vid UKK på Mälardalens högskola. Rapporten ingår i en serie av forskarrapporter från DEJA.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (15 st)

Lagrådsremiss

Proposition