Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt SOU 2010:79

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna rapport är en kunskapsöversikt över forskning om skolfaktorers inverkan på flickors och pojkars psykosociala hälsa. Kunskapsöversikten har sammanställts av docent Mara Westling Allodi, verksam vid Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, med medverkan av professor emerita Siv Fischbein och professor Jan-Eric Gustafsson. Rapporten ingår i en serie av forskarrapporter från DEJA.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (15 st)

Lagrådsremiss

Proposition