Statens offentliga utredningar från Utbildningsdepartementet

Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap SOU 2010:33

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Hur representeras kvinnor och män i våra läromedel i samhällskunskap? Den frågan har Ann-Sofie Ohlander, professor emeritus i historia, behandlat efter uppdrag från delegationen. I rapporten framhålls att det är en självklar utgångspunkt för att jämställdhetsaspekter ska tillgodoses i läromedel att flickor/kvinnor och pojkar/män förutsätts ha samma värde, och får motsvarande uppmärksamhet. Vidare framhålls att begreppet jämställdhet bör presenteras och diskuteras och att delar av böckernas innehåll bör problematiseras utifrån jämställdhetsaspekter. I rapporten påvisas att samtliga av de granskade läromedlen uppvisar brister i ovan nämnda avseenden. Problematiseringar av köns- och jämställdhetsaspekter finns, men är få. Denna rapport är nummer två i en serie av forskarrapporter från DEJA. Den första rapporten - av samma författare - behandlade genus och jämställdhet i läromedel i historia.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (15 st)

Lagrådsremiss

Proposition