Hoppa till huvudinnehåll

Insatser mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Uppdaterad

Ett stort antal insatser mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott har beslutats och pågår. Flera av insatserna genomförs inom ramen för den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Planen utgör ett samlat grepp och inbegriper strategier och insatser för att förebygga och motverka rasism och hatbrott; genom förbättrad samordning och uppföljning, mer kunskap, utbildning och forskning, ökat stöd till och fördjupad dialog med civila samhället, ett förstärkt förebyggande arbete på nätet och ett mer aktivt rättsväsende.

Här följer exempel på insatser:

Förbättrad samordning och uppföljning

Forum för levande historia ansvarar för samordning och uppföljning av arbetet med planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott och lämnar årligen en samlad rapport om arbetet till regeringen.

Uppdraget i Forum för levande historias regleringsbrev

Statskontoret har haft i uppdrag att följa upp och analysera den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Regeringen kommer med utgångspunkt i Statskontorets analys se över hur det fortsatta arbetet kan bli mer träffsäkert, utvärderingsbart och långsiktigt.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att följa upp och analysera den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

Analys av den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott på statskontorets hemsida

Regeringen har tillsatt arbetsgruppen Samling för judiskt liv. I arbetsgruppen samverkar statssekreterare från sex olika departement för dialog om förebyggande åtgärder och insatser som stärker förutsättningarna för judiskt liv och som förebygger och motverkar antisemitism i Sverige. Utöver statssekreterarna och organisationer från civilsamhället ingår även representanter för relevanta myndigheter och organisationer och andra experter i arbetsgruppen. Arbetsgruppen leds av statsministerns statssekreterare Johan Stuart.

Samling för judiskt liv

Mer kunskap, utbildning och forskning

Utbildning och andra kunskapshöjande insatser

Forum för levande historia genomför utbildningsinsatser om olika former av rasism i historien och idag. Myndigheten genomför bl.a. utbildningar, riktade till skolpersonal och andra offentliganställda, med fokus på att kvalitetssäkra offentliga verksamheters bemötande av allmänheten genom arbete mot rasism.

Uppdraget i Forum för levande historias regleringsbrev

Statens skolverk och med Forum för levande historia har fått i uppdrag att vidareutveckla och följa upp verktyget för systematiskt arbete med demokratistärkande insatser i skolväsendet, folkbildningen och inom andra delar av utbildning för vuxna. Syftet är att motverka nutida uttryck för antisemitism och andra former av rasism.

Uppdraget i Skolverkets regleringsbrev

Diskrimineringsombudsmannen har fått i uppdrag att genomföra riktad dialog och särskilda utbildningsinsatser för rättighetsbärare om diskriminering, skyddet mot diskriminering och om arbetet mot diskriminering och för lika rättigheter och möjligheter för alla.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra riktad dialog och särskilda utbildningsinsatser om diskriminering

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram, utveckla och sprida kunskapsstöd för att motverka förekomsten av rasism och främja allas lika rättigheter och möjligheter inom hälso- och sjukvården och bidra till en jämlik vård. 

Regeringsuppdrag: Ändring av uppdrag att ta fram, utveckla och sprida kunskapsstöd för att förebygga och motverka rasism inom hälso- och sjukvården

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har fått i uppdrag att inhämta och sammanställa kunskap om samband mellan vissa gruppers utsatthet och arbetsrelaterad stress.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att inhämta och sammanställa kunskap om samband mellan vissa gruppers utsatthet och arbetsrelaterad stress

Uppdraget i Myndigheten för arbetsmiljökunskaps regleringsbrev

Forum för levande historia har fått i uppdrag att se till att en utbildningsinsats på högskolenivå genomförs i syfte att öka kunskapen om antisemitismens historia och utveckling, samtida antisemitism och dess konsekvenser. 

Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser mot antisemitism

Uppdraget i Forum för levande historias regleringsbrev

Göteborgs universitet har fått i uppdrag att sprida kunskap om arbetsmetoder mot antisemitism till aktörer som har en viktig roll i att motverka antisemitism bland barn och unga, till exempel lärare och rektorer. Verksamheten är organiserad inom Segerstedtinstitutet

Pressmeddelande: Ökade medel till Göteborgs universitet för att förstärka arbetet mot antisemitism

Forum för levande historia har fått i uppdrag att utveckla och sprida ett metodmaterial om arbete mot rasism för att kvalitetssäkra offentliga verksamheters bemötande av allmänheten.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att utveckla och sprida ett metodmaterial om arbete mot rasism i offentliga verksamheter

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att inom ramen för sitt uppdrag att stödja kommuner och regioner i arbetet med mänskliga rättigheter även redogöra för hur arbetet mot olika former av rasism, däribland antisemitism, kan inkluderas i arbetet.

Uppdraget i länsstyrelsernas regleringsbrev

Forum för levande historia har fått i uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser mot olika former av rasism, däribland att ta fram stödmaterial om rasism mot samer och islamofobi riktat till lärare.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser om olika former av rasism

Forum för levande historia har fått i uppdrag att kartlägga kunskapen om och föreslå insatser för att motverka antiziganism i grundskolan och gymnasiet.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att kartlägga kunskapen om antiziganism i grundskolan och gymnasiet

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har fått i uppdrag att genomföra insatser som ska bidra till att förebygga och motverka rasism mot samer. 

Uppdraget i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors regleringsbrev

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har fått i uppdrag att genomföra insatser som ska förebygga och motverka antiziganism. 

Uppdraget i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors regleringsbrev

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har i uppdrag att genomföra insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbtq-personer.

Om uppdraget i regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

Ny kunskap om olika former av rasism

Forum för levande historia har fått i uppdrag att genomföra en studie av svenska skolelevers attityder kring intolerans.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra en studie av svenska skolelevers attityder kring intolerans 

Statens skolverk har fått i uppdrag att genomföra en nationell studie om antisemitism i skolväsendet. 

Uppdraget i Skolverkets regleringsbrev

Forum för levande historia har fått i uppdrag att genomföra en studie av antisemitiska attityder och föreställningar i den svenska befolkningen.

Uppdraget i Forum för levande historias regleringsbrev

Forum för levande historia har fått i uppdrag att ta fram en kunskapsöversikt över spridning och åtgärder för att motverka spridning av antisemitism på nätet.

Uppdraget i Forum för levande historias regleringsbrev

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har fått i uppdrag att öka kunskapen om förekomsten av diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning och hur den samspelar med diskriminering som har samband med etnisk tillhörighet.

Regeringsuppdrag: Uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen att utveckla kunskap om diskriminering som har samband med religion eller annan trosuppfattning

Vetenskapsrådet utlyser medel för forskning om rasism.

Regeringsuppdrag: Uppdrag att utlysa medel för ett forskningsprogram 

Regeringen avsätter 6 miljoner årligen under 2024-2026 medel för att genomföra hågkomstresor och utbildningsinsatser till Förintelsens minnesplatser. Regeringen har utöver detta beslutat om en förstärkning om 1 miljon kronor av medlen under 2024 som är öronmärkt för hågkomstresor och utbildningsinsatser för skolor i områden med socioekonomiska utmaningar. Hågkomstresorna syftar till att öka kunskapen om Nazitysklands förbrytelser mot judar, romer och andra grupper samt till att öka kunskapen och förståelsen om antisemitism och rasism historiskt och i dag. 

Pressmeddelande: Regeringen stärker arbetet med hågkomsten av Förintelsen

Vetenskapsrådet genomför en särskild forskningssatsning med flera utlysningar, med utgångspunkt i sitt tidigare redovisade uppdrag att kartlägga och ta fram rekommendationer gällande forskning om Förintelsen och antisemitism samt andra gruppers utsatthet i samband med Förintelsen inklusive romer och antiziganism, i syfte att långsiktigt stärka det aktuella forskningsfältet.

Uppdraget i Vetenskapsrådets regleringsbrev

Förstärkt förebyggande arbete på nätet

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har från och med 2022 ett permanent uppdrag att genomföra kartläggningar och analyser av våldsbejakande extremism och rasism i digitala miljöer.

Uppdraget i Totalförsvarets forskningsinstituts regleringsbrev

Ett mer aktivt rättsväsende

Polismyndigheten har hög ambitionsnivå i arbetet mot hatbrott. Förnågan att bekämpa hatbrott och andra brott som hotar demokratin har byggts upp över hela landet med en nationell samordnare och särskilt utpekade förundersökningsledare och utredare. 

Polismyndigheten har tillsammans med flera myndigheter fått i uppdrag att vidta åtgärder för att införliva den nationella strategin mot våldsbejakande extremism (skr. 2023/24:56) i sin verksamhet. Den inriktning för det fortsatta arbetet som framgår av strategin innebär att Polismyndigheten behöver fortsätta utveckla dels sitt arbete med att utreda och lagföra personer för hatbrott och andra brott som hotar demokratin, dels arbetet mot it-relaterade hatbrott och andra brott som hotar demokratin.  

Regeringsuppdrag: Uppdrag att vidta åtgärder för att införliva den nya strategin mot våldsbejakande extremism och terrorism i myndigheternas verksamheter

Åklagarmyndigheten vidtar kontinuerligt åtgärder för att höja kvaliteten på arbetet mot hatbrott, bland annat genom att en särskilt utsedd ämnesspecialist inom hatbrott arbetar för att höja kunskapsnivån bland de operativa åklagarna, att en årlig konferens anordnas på området för utbyte av erfarenheter, samt genom att ett nytt digitalt nätverk inrättas som ska ge fler åklagare möjlighet att diskutera uppkomna frågor inom området.

Brottsförebyggande rådet har tidigare gjort fördjupade studier om antisemitiska, islamofobiska respektive afrofobiska hatbrott i Sverige.

Brottsförebyggande rådet har fått i uppdrag att göra en fördjupad studie om hatbrott mot samer för att öka kunskapen om, och stärka det förebyggande arbetet mot, rasism som riktas mot samer.

Uppdraget i Brottsförebyggande rådets regleringsbrev

Hatbrottstatistik och tidigare fördjupade studier på Brottsförebyggande rådets hemsida

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att ta fram och sprida information till de som riskerar att utsättas eller har utsatts för hatbrott.

Uppdraget i Brottsoffermyndighetens regleringsbrev

Center mot våldsbejakande extremism vid Brottsförebyggande rådets uppdrag är att bland annat ge behovsanpassat stöd till lokala aktörer, vara ett kunskapsnav och bidra till att skapa en högre grad av effektivitet och samordning i de förebyggande insatserna mot våldsbejakande extremism.

Center mot våldsbejakande extremisms hemsida

En parlamentariskt sammansatt kommitté lämnade under våren 2023 betänkandet En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp (SOU 2023:17). I betänkandet föreslås bland annat att det ska införas ett särskilt straffansvar för förnekande, urskuldande och uppenbart förringande av Förintelsen. Förslagen bereds nu i Regeringskansliet. 

SOU: En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp

Den 14 mars 2024 beslutade regeringen propositionen En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp. I propositionen föreslår regeringen att bestämmelserna om hets mot folkgrupp i tryckfrihetsförordningen och brottsbalken förtydligas och att tillämpningsområdet utvidgas i viss mån. Ett av förslagen är att förnekelse av Förintelsen och vissa andra internationella brott uttryckligen kriminaliseras. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2024 i brottsbalken och den 1 januari 2027 i tryckfrihetsförordningen.

Prop. 2023/24:93, En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp

Ökat stöd till och fördjupad dialog med civila samhället

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor fördelar årligen bidrag i enlighet med förordningen om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans.

Uppdraget i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors regleringsbrev

Myndigheten för stöd till trossamfund  har fått i uppdrag att genomföra insatser för att stärka trossamfunds säkerhet och öka kunskapen om deras säkerhetssituation och utsatthet för olika former av rasism och hatbrott. 

Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra insatser för att stärka trossamfunds säkerhet

Statsbidraget för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället höjs med 30 miljoner kronor till 74 miljoner årligen från och med 2024

Om uppdraget i regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende anslag 6:1

Åtgärdsprogram mot olika former av rasism

Den nationella planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott beslutades 2016. Med utgångpunkt i planen och dialoger med civilsamhället har särskilda åtgärdsprogram mot olika former av rasism; afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi, och rasism mot samer tagits fram.

Laddar...