Remiss av SOU 2018:11 Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar Diarienummer: U2018/01831/UF

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser Utbildningsdepartementet har remitterat betänkandet Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken
arbetar eller studerar, SOU 2018:11. Övriga yttranden med anledning av remissen finns tillgängliga i departementet.

Sista dag att svara på remissen är den 17 december 2018.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.