Remiss av promemorian Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier (utkast till lagrådsremiss) Diarienummer: Ju2021/00574

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka remissinstanser Justitiedepartementet har remitterat promemorian Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier (utkast till lagrådsremiss).

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 26
februari 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.