Närings­departementet

Näringsdepartementet har ansvar för frågor som rör bolag med statligt ägande, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel och regional utveckling.

Aktuellt från Näringsdepartementet

 • Näringsdepartementets områden i budgetpropositionen för 2021

  Här kan du läsa om de satsningar som görs i budgetpropositionen för 2021 inom Näringsdepartementets områden. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • För företagare med anledning av covid-19

  Många företagare hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för att stödja och underlätta för företag att ta sig igenom den här krisen. Här finns samlad information om dessa åtgärder.

Regeringskansliet

Gröna jobb viktig åtgärd mot arbetslöshet under coronakrisen

Regeringen nysatsar på gröna jobb för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Satsningen ska lindra arbetslösheten kopplad till det pågående utbrottet av det nya coronaviruset.

Innehåll från Näringsdepartementet

Prenumerera

Totalt 6115 träffar.

 • Landsbygdsministern besöker Balingsta prästgård

  Onsdag den 23 september gör landsbygdsminister Jennie Nilsson ett verksamhetsbesök på spannmålsgården Balingsta prästgård utanför Uppsala. På plats uppmärksammar landsbygdsministern årets spannmålsskörd och träffar företrädare från prästgården samt representanter från LRF och LRF Ungdomen.

 • Ny marknad för svenska livsmedel – nu börjar exporten av svenska fläskköttsprodukter till Filippinerna

  Regeringen har sedan livsmedelsstrategin beslutades i juni 2017 genomfört stora satsningar för att öka svensk livsmedelsexport. En satsning är att öka så kallade exportgodkännanden för svenska livsmedel och jordbruksvaror. Satsningarna ger resultat. Nu börjar exporten av fläskköttsprodukter till Filippinerna.

 • Näringsdepartementets områden i budgetpropositionen för 2021

  Här kan du läsa om de satsningar som görs i budgetpropositionen för 2021 inom Näringsdepartementets områden. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Förenklingsfokus i skogssektorn

  Arbetet med det nationella skogsprogrammet fortsätter och ett särskilt fokus ska läggas på goda villkor för företagande i skogssektorn. För att förbättra villkoren för företagare i skogssektorn behöver förenklingsåtgärder genomföras. Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen för 2021 att Skogsstyrelsen tillförs 5 miljoner kronor per år under 2021 och 2022 för ändamålet. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Förstärkning av kompetenscentrum för växtförädling vid Sveriges lantbruksuniversitet

  En inhemsk växtförädling lägger grunden för framtidens jordbruk i Sverige. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen därför en permanent nivåökning av medlen till kompetenscentret för växtförädling, Grogrund, vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) med 5 miljoner kronor per år från 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Satsning på landsbygden - strukturrationalisering genom omarrondering i Dalarnas län

  I Dalarna är en halv miljon hektar produktiv skogsmark kraftigt ägosplittrad. För att öka takten i omarronderingen föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 en förstärkning på 10 miljoner kr för 2021 och därefter 20 miljoner kr årligen. För att kompensera för Jordfondens successivt minskande köpkraft avser regeringen återinvestera vinster vid försäljning av fastigheter i fonden. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Förlängt biogasstöd

  Biogas kan bidra till omställningen från ett fossilberoende till ett fossilfritt samhälle. För att öka produktionen av biodrivmedel och stärka producenternas konkurrenskraft föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2021 att biogasstödet förlängs tillfälligt och att 200 miljoner kronor tillförs ändamålet 2021. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Snabbspårsutbildningar vid SLU för livsmedelsinspektörer

  Den pågående pandemin förändrar arbetsmarknaden i Sverige och ställer krav på flexibilitet och omställning. I denna omställningsfas finns det behov av utbildning för karriärbytare. I budgetpropositionen för 2021 föreslår därför regeringen att 10 miljoner kronor avsätts för att ge snabbspårsutbildningar vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för bland annat livsmedelsinspektörer och andra bristyrken inom livsmedelskedjan. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Satsning till Skogsstyrelsen och Statens jordbruksverk för ökad kolsänka

  I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att 3 miljoner kronor tillförs och fördelas lika mellan Statens jordbruksverk och Skogsstyrelsen för att, i samråd med bl.a. Naturvårdsverket och länsstyrelserna, utforma kriterier och utveckla metoder för att bedöma vilka marker som är lämpliga för åtgärder som åstadkommer negativa utsläpp av växthusgaser. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

 • Utbildningssatsning vid Sveriges lantbruksuniversitet

  Investeringar i kunskap tar Sverige ur krisen. De stora satsningar inom universitets- och högskolesektorn som gjordes 2020 med anledning av covid-19-utbrottet fullföljs nu. I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) förstärks med ca 28 miljoner kr 2021 för att bygga ut utbildningar vid universitetet. Vidare förstärks SLU med ca 20 miljoner 2022 och ca 10 miljoner 2023 för utbyggnaden. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.