Frankrike

De bilaterala relationerna mellan Sverige och Frankrike är mycket goda och har förstärkts genom åren. Detta illustreras av omfattande handel och ett ökat intresse för direktinvesteringar i respektive land, ökande turism och utbyte inom bland annat utbildning och forskning samt kultur. Lägg därtill ett nära samarbete inom EU och i internationella sammanhang. Det politiska besöksutbytet mellan Sverige och Frankrike är aktivt.

Sedan 2017 har Sverige och Frankrike ett strategiskt innovationspartnerskap. Det svensk-franska innovationspartnerskapet ska bidra till hållbara, digitala och motståndskraftiga samhällen och utgör en värdefull ram för de löpande bilaterala kontakterna mellan Sverige och Frankrike. Partnerskapet förnyades 2019 och senast i samband med det franska statsbesöket till Sverige i januari 2024. Under statsbesöket slöts ett 20-tal svensk-franska överenskommelser mellan departement, myndigheter, institutioner och företag. 

Det bilaterala försvars- och säkerhetspolitiska samarbetet med Frankrike har fördjupats under senare år. Därtill för Sverige och Frankrike en nära dialog inom ett flertal politikområden inom EU-samarbetet, såsom försvars- och säkerhetspolitik, handel och hållbar utveckling.

Frankrike är en stor exportmarknad för Sverige både vad gäller varor och tjänster. Importen av varor och tjänster från Frankrike är också omfattande. Uppemot 500 svenska företag finns idag etablerade i Frankrike och tillsammans sysselsätter dessa runt 95 000 personer. Drygt 400 franska företag finns etablerade i Sverige. Under senare år har de svenska direktinvesteringarna i Frankrike ökat starkt och även de franska direktinvesteringarna i Sverige ökar.  

Frankrike är ett av de populäraste resmålen för svenska turister med över 400 000 resenärer årligen. Frankrike är det största mottagarlandet för svenska Erasmusstudenter, och även tredje största europeiska avsändarland vad gäller inresande studenter till Sverige. Svenskundervisning bedrivs vid tio universitet i Frankrike.

Kulturutbytet mellan Sverige och Frankrike är betydande, bland annat genom Svenska Institutet i Paris, Sveriges enda kulturhus utomlands. Franska institutet i Sverige har närvaro i 17 städer. Under 2024 öppnades nya institut i Umeå, Luleå och Gävle.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Frankrike

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 60 träffar.