Remiss från Socialdepartementet

Remiss Ds 2020:16, Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång Diarienummer: S2020/05758/SOF

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts svara på remissen S2020/05758/SOF Ds 2020:16, Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 13 november 2020.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.