Remiss från Miljödepartementet

Remiss av promemorian Producentansvar för bilar respektive däck – nya regler för att genomföra EU:s avfallsdirektiv Diarienummer: M2021/02115

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som kommit in till Miljödepartementet på promemorian Producentansvar för bilar respektive däck – nya regler för att genomföra EU:s avfallsdirektiv.

Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 4 februari 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.