Remiss av förslag till Europa­parla­mentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/83/EU med avseende på distans­försäljning av finansiella tjänster till konsumenter och om upp­hävande av direktiv 2002/65/EG Diarienummer: Ju2022/02279

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen förslag till Europa­parla­mentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/83/EU med avse­ende på distans­försälj­ning av finansi­ella tjänster till konsu­menter och om upp­hävande av direktiv 2002/65/EG.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitie­departe­mentet senast den 26 september 2022.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.