Regeringen stödjer arbetet med ensamkommande barn

Uppdaterad

Det stora mottagandet av asylsökande ensamkommande barn har inneburit ett betydande åtagande för kommunerna att åstadkomma ett gott långsiktigt mottagande där barnens rättigheter beaktas. Även om antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har minskat kommer Sverige sannolikt att ta emot ett stort antal ensamkommande flickor och pojkar även under kommande år.

  • Tonårspojke studerar flitigt

    Regeringen har under hösten tagit en rad beslut och initiativ för att stödja kommunerna i arbetet med ensamkommande flyktingbarn.

    Foto: Folio

  • Regnér med två herrar

    Åsa Regnér med Christian Fillet, ordförande i European Social Network och Alfonso Lara Motero, Policy Director European Social Network. Vid European Social Networks internationella konferens om ensamkommande flyktingbarn den 23 oktober 2017.

    Foto: Sara Roxell/Regeringskansliet

Jämställdhetsperspektiv viktigt vid arbete med ensamkommande barn

 –När man arbetar med ensamkommande barn och barn på flykt är det mycket viktigt att tillämpa ett jämställdhetsperspektiv för att säkerställa att åtgärder riktas mot både pojkar och flickor och att de får lika mycket tillgång till insatser vid mottagande och integration. Och vi ska inte bara ta hand om dessa unga människor utan också se fördelarna med de resurser de kan och vill vara i samhället, sa Åsa Regnér den 23 oktober vid en konferens arrangerad av European Social Network om ensamkommande flyktingbarn.

Relevanta satsningar i Budget 2018

Stärkt bemanning och kvalitetsutveckling i barn- och ungdomsvården

Regeringens pågående satsning på stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården fortsätter som planerat. Under perioden 2018 till 2020 avser regeringen satsa ytterligare 250 miljoner kronor om året för att stärka insatser till barn som far illa eller riskerar att fara illa.

Förstärkt anslag för Statens institutionsstyrelse

Under de senaste tre åren har efterfrågan varit mycket hög på vårdplatser på de särskilda boenden som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS). Platsbrist råder. Situationen har försvårat förutsättningarna för SiS att särskilja vården efter behov.

Den ökade efterfrågan förklaras av det stora antalet ensamkommande barn som kommit till Sverige.

För att ge SiS förutsättningar att öka kapaciteten avser regeringen stärka SiS förvaltningsanslag med 40 miljoner kronor för år 2017, 110 miljoner kronor för 2018 och 150 miljoner kronor om året för åren 2019 till 2021.

Prop. 2017/18:1 Budgetpropositionen för 2018, Uo 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Kommuners förbättringsarbete för sociala barn- och ungdomsvården i ljuset

Med konferensturnén Förbättringsresan vill den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården beskriva, lära och lyfta fram det arbete som kommunerna gör för att driva på utvecklingen för en sociala barn- och ungdomsvård av god kvalitet. Den 1 september deltog barnminister Åsa Regnér vid konferensens stopp i Linköping.

Artikel: Kommuners förbättringsarbete för sociala barn- och ungdomsvården i ljuset

Nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn

Ett kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga bildades som en integrerad funktion inom Socialstyrelsen den 1 april 2017. Kunskapscentrumet vänder sig till den är yrkesverksam inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Målgruppen är ensamkommande barn och unga till och med 20 år som söker asyl, har fått uppehållstillstånd, avslag, eller vistas i Sverige utan nödvändiga papper. Centrumets uppgift är att stimulera och förstärka kunskapsutveckling och kunskapsförmedling för arbetet med ensamkommande barn och unga, bl. a att samla och sprida aktuell kunskap, tydliggöra hur lagar och regler ska tillämpas samt synliggöra insatser för att utveckla samverkan mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård samt skola.

Alla kommuner ska ta ansvar och ha tillgång till kunskapsstöd

Omsorgen om ensamkommande barn och unga med uppehållstillstånd är ett långsiktigt åtagande för kommunerna. Det är angeläget att mottagandet blir hållbart över tid och att de barn som kommer till Sverige får goda förutsättningar för sin uppväxt.

Regeringen vill stärka kommunernas och landstingens förutsättningar att ge insatser av god kvalitet för de flickor och pojkar som söker skydd och trygghet i Sverige. Ett väl fungerande mottagande förutsätter att alla kommuner och landsting tar ansvar.

Fördelningen i kommunerna ska bli jämnare

Regeringen kommer fortsatt att arbeta för att de ensamkommande barn som söker asyl i Sverige får ett bra mottagande.

Migrationsverket har infört en ny anvisningsmodell som innebär att fördelningen av ensamkommande barn mellan landets alla kommuner blir jämnare.

Från juli 2017 avses ett nytt ersättningssystem för kommunernas mottagande finnas på plats. Regeringen vill förenkla regelverket, förbättra kommunernas planeringsförutsättningar, minska den administrativa bördan och öka kostnadseffektiviteten.

Webb-tv: Regeringens tidigare presentationer av åtgärder

Regeringen har vid tidigare filmade presskonferenser presenterat åtgärder för ensamkommande flyktingbarn.

Artiklar

Debattartiklar