Trygghet och närvaro i äldreomsorgen

Uppdaterad

Vård och omsorg om äldre kvinnor och män är en central del av välfärdspolitiken och berör många människor.

Foto: Folio

Möte med pensionärskommittén

Den 21 maj mötte äldreminister Lena Hallengren regeringens pensionärskommitté och talade om regeringens äldrepolitik och framtida prioriteringar. Även arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och civilminister Ardalan Shekarabi deltog vid mötet.

Artikel: Möte med pensionärskommittén

Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre

Regeringen föreslår en bestämmelse i socialtjänstlagen om kommuners möjligheter att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende som särskild boendeform. Biståndsbedömt boende ska ge äldre människor stöd och hjälp och annan lättåtkomlig service i boendet. Lagrådsremissen lämnades till Lagrådet den 4 maj.

Lagrådsremiss: Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre

Nordisk konferens om vem som vill arbeta i äldreomsorgen

Konferensen "Vem vill arbeta i äldreomsorgen" genomfördes fredagen den 20 april i Stockholm. Fokus på konferensen var personalen i äldreomsorgen och deras arbetsmiljö. Hur är förutsättningarna att göra ett bra arbete och hur kan arbetet göras mer attraktivt för att locka människor att vilja arbeta där.

Artikel: Nordisk konferens om vem som vill arbeta i äldreomsorgen

Regeringssatsning har gett tusentals fler anställda i äldreomsorgen

Regeringens bemanningssatsning har gett över 5000 fler årsarbetskrafter i äldreomsorgen. Satsningen har både inneburit att ny personal kunnat anställas och att befintlig personal kunnat gå upp i arbetstid. Det visar en utvärdering gjord av Socialstyrelsen.

Pressmeddelande: Regeringssatsning har gett tusentals fler anställda i äldreomsorgen 

Befolkningen i Sverige blir allt äldre

Befolkningen i Sverige blir allt äldre. Sverige har idag en av världens äldsta befolkningar. Ökningen av antalet personer 80 år eller äldre kommer att bli allt kraftigare under de kommande åren.

Medellivslängden skiljer sig mellan kvinnor och män. Det finns också geografiska skillnader. Att skillnaden i andelen äldre är stora mellan olika delar av landet innebär att behoven av äldreomsorg är olika stora.

Skillnaden i förväntad medellivslängd mellan kvinnor och män medför att kvinnor har större risk än män att leva som ensamstående under en följd av år i hög ålder. Det innebär en större risk för ekonomisk utsatthet och en större risk att i hög grad få förlita sig på hjälp från samhällets äldreomsorg.

Främja tryggheten i hemmet

Multisjuka äldre och äldre med omfattande behov kräver insatser från många aktörer. Organisationen behöver förändras och vården och omsorgen samordnas.

I framtiden kommer allt mer vård att utföras utanför sjukhusen och inte sällan i patientens hem. Det blir därför en utmaning att samordna landstingens hälso- och sjukvård och kommunernas äldreomsorg. Kommunerna behöver praktiskt stöd med att införa metoder och arbetssätt som främjar trygghet i hemmet och utökad samverkan.

Från 1 januari 2018 gäller lagen Samordning vid utskrivning från sjukhus. Inför ikraftträdandet av lagen behöver rutiner och arbetssätt förändras.

Regeringen föreslår att 12 miljoner kronor per år avsätts för insatsen under åren 2018 till 2020.

Förebyggande av fallolyckor

Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest antal inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. För att uppnå målet att halvera antalet fallolyckor avser regeringen att utveckla det förebyggande arbetet.

Arbetet omfattar spridning av kunskap till allmänhet och riskgrupper om vad kvinnor och män kan göra för att själva undvika en fallolycka. Satsningen omfattar också spridning av kunskaper och stöd till kommunerna om hur de kan arbeta för att minska antalet fallolyckor.

Regeringen föreslår att 13 miljoner kronor avsätts under åren 2018 till 2020 för fortsatt fallpreventivt arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

Detta vill regeringen inom äldrepolitiken

- öka samhällets kunskaper om demenssjukdomar
- fortsatt satsa på bemanningen i äldreomsorgen
- utveckla de offentliga måltiderna
- stödja nya arbetssätt
- samordna hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens insatser
- förebygga fallolyckor
- tydliggöra undersköterskornas yrkesroll
- utveckla stödet till anhöriga

(ur prop. 2017/18:1, utgiftsområde 9, 6.6.1 Omsorgen om äldre)

Artiklar

Debattartiklar

#Äldreresan

Under hösten 2015 och våren 2016 besökte äldreminister Åsa Regnér äldreomsorgen i åtta kommuner. Meningen med #Äldreresan var att informera om regeringens inriktning inom äldreområdet. Syftet var också att lyssna in och få synpunkter från kommunerna, de äldre själva, och personalen för att på så sätt få en bild av situationen i äldreomsorgen och av andra saker som rör äldre människors liv.