Remiss Ds 2017:62 Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation Diarienummer: Ju2017/09803/L5

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar som inkommit till Justitiedepartementet för promemorian Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation (Ds 2017:62).

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 9 mars 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.