Remiss från Miljödepartementet

Remiss om förslag till ändring av direktiv EU ETS Diarienummer: M2021/01389

Publicerad Uppdaterad

Här kan du se vilka instanser som ombetts svara på Miljödepartementets remiss om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen samt om ändring av beslut (EU)
2015/1814 och förordning (EU) 2015/757 samt förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2003/87/EG avseende luftfart.

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 15
september 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.