Remiss från Miljödepartementet

Remiss av promemoria Ändringar i stödet till sanering av förorenade områden Diarienummer: M2021/01772

Publicerad Uppdaterad

Här kan du se vilka instanser som Miljödepartementet remitterat promemorian Ändringar i stödet till sanering av förorenade områden.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den 22 november 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.