Närings­departementet

Näringsdepartementet har ansvar för frågor som rör bolag med statligt ägande, näringsliv, innovation, landsbygd, livsmedel och regional utveckling.

Aktuellt från Näringsdepartementet

  • Att möta samhällsutmaningar tillsammans - konferens om arbetet med de strategiska samverkansprogrammen

    Delta digitalt den 7 juni och lyssna på samtal, mellan berörda statsråd och ledamöter, om resultat som arbetet har lett fram till, hur regeringen ser på den här typen av arbetsformer, hur samverkansprogrammens ledamöter har arbetat och ser på möjligheter och utmaningar samt hur samverkansprogrammen kan fungera som innovationsprocess. Konferensen kommer att sändas live här på regeringens webbplats.

  • Utredning för förbättrade finansieringsmöjligheter för näringslivets gröna omställning

    Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson och finansmarknadsminister Max Elger har gemensamt tagit initiativ till en utredning med uppdrag att bistå Finansdepartementet och Näringsdepartementet med att kartlägga behov för att fortsätta stödja näringslivets gröna omställning samt presentera fokusområden för det vidare arbetet. Fokus i arbetet ska ligga på hinder och möjligheter inom finansmarknadsområdet.

Natura 2000-tillstånd i samband med gruvverksamhet - nu utreds frågan

Näringsministern har beslutat att uppdra åt Inge Karlström, rådman i Nacka tingsrätt, att biträda Näringsdepartementet som bokstavsutredare i att utreda frågan om prövning av Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession enligt minerallagen.

Sveriges livsmedelsberedskap ska stärkas

Den senaste tidens händelseutveckling med Rysslands olagliga invasion av Ukraina har inneburit ett försämrat säkerhetsläge i Sveriges närområde. Säkerhetsläget aktualiserar behovet att stärka Sveriges förmåga att hantera höjd beredskap och ytterst krig och som ett led i det arbetet har regeringen beslutat att tillsätta en utredning om en ny livsmedelsberedskap. Forskningsrådet Formas generaldirektör Ingrid Petersson utses till särskild utredare.

Insatser för större företagsetableringar och expansioner i Norrbotten och Västerbotten

I Norrbotten och Västerbotten pågår en omfattande nyindustrialisering kopplad till fossilfri produktion och elektrifiering till gagn för klimatomställningen. På www.regeringen.se/norrasverige finns sammanställt de insatser av betydelse för större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten som regeringen vidtar och bidrar till.

Samlad information för företagare med anledning av covid-19

Många företagare hör av sig till Regeringskansliet med frågor om de åtgärder som regeringen har vidtagit för att stödja och underlätta för företag under pandemin. På www.regeringen.se/foretag finns samlad information om dessa åtgärder.

Innehåll från Näringsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 6835 träffar.