Utbildnings­­departementet

Utbildningsdepartementet ansvarar för regeringens utbildnings- och forskningspolitik. Departementet arbetar med frågor som exempelvis handlar om skolresultat, lärarnas villkor och studiefinansiering.

Aktuellt från Utbildningsdepartementet

  • Skolminister Lotta Edholm kommenterar resultaten i den internationella studien ICCS

    Svenska 14-åringar är näst bäst i den internationella studien ICCS som Skolverket presenterade i dag. ICCS mäter kunskaper, attityder och engagemang i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor.

  • Nytt uppdrag till Skolverket om lärverktyg ska ge mer lästid och mindre skärmtid

    Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

    Regeringen kommer inte att gå vidare med Skolverkets förslag till digitaliseringsstrategi. I stället får Skolverket i uppdrag att ta fram allmänna råd eller rekommendationer om val och användning av lärverktyg i undervisningen. Uppdraget till Skolverket är en insats för att stötta lärarna så att de har goda förutsättningar att göra väl avvägda val av lärverktyg framöver.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

75 miljoner till Unesco för att bygga upp skolor och förskolor i Ukraina

Utbildningssektorn i Ukraina har drabbats hårt av Rysslands fullskaliga invasion. Sedan februari 2022 har över 3 000 förskolor, skolor och andra utbildningsinstitutioner skadats och 360 har totalförstörts. Sverige bidrar nu med 75 miljoner kronor till Unescos krisfond som bland annat stödjer renovering och återuppbyggnad av skadade och förstörda skyddsrum i förskolor och skolor.

Foto: Natalie Greppi/Göteborgs universitet

Ökade medel till Göteborgs universitet för att förstärka arbetet mot antisemitism

Mot bakgrund av omvärldsutvecklingen förstärker regeringen nu det arbete som Göteborgs universitet via Segerstedtinstitutet bedriver med att sprida kunskap om arbetsmetoder mot antisemitism. I år tillförs 1 miljon kronor och för 2024 beräknar regeringen att tillföra 3 miljoner kronor för uppdraget.

Foto: Linnea Ilbring/Regeringskansliet

Regeringen vill införa ett nytt system för skolans finansiering

I dag finns det tydliga brister i hur resurser fördelas till fristående skolor samtidigt som det är för stora skillnader i hur mycket olika kommuner satsar på skolan. Det menar regeringen som nu tillsätter en utredning för att ta fram ett helt nytt finansieringssystem för skolan.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Regeringen förtydligar kraven för statsbidraget till folkbildningen

För att återupprätta förtroendet för folkbildningen och säkra en korrekt hantering av statsbidraget genomför regeringen nu flera ändringar i förordningen om statsbidrag till folkbildningen. Syftet är att stärka Folkbildningsrådets roll i utförandet av myndighetsuppgifter.

Foto: Linnea Ilbring/Regeringskansliet

Nu tar regeringen krafttag för stärkt trygghet och studiero

En skolmiljö som präglas av trygghet och studiero är en förutsättning för elevers lärande, men otryggheten i den svenska skolan har ökat över tid. Regeringen ger därför en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att varaktigt stärka tryggheten och studieron i skolan. Uppdraget innebär bland annat att stärka rektorer och lärares ansvar och befogenheter, skapa tydligare ordningsregler, tryggare skolmiljöer och ökade insatser som riktar sig till särskilt våldsamma elever.

Foto: Folio

Regeringen genomför särskild satsning på regionalt yrkesvux i expansiva regioner

Under nästa år inför regeringen ett nytt statsbidrag för yrkesinriktad utbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå vid företagsetableringar eller företagsexpansioner, främst i glest befolkade län. Regeringen avser att föreslå att 125 miljoner kronor ska avsättas för ändamålet under 2024, vilket motsvarar cirka 2 000 årsstudieplatser.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Förtydligande i lagen ska leda till att alla elever får tillgång till läroböcker

Att alla elever ska ha tillgång till läromedel av hög kvalitet är en prioriterad fråga för regeringen. Som ett led i detta arbete föreslår regeringen att det ska definieras i skollagen vad läroböcker, läromedel och lärverktyg är. Det ska också förtydligas att elever ska ha tillgång till sådant material.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Regeringen föreslår att elevens val tas bort

En förutsättning för att lyckas i skolan är att det finns tillräckligt med undervisningstid. För lite tid kan leda till stress för både elever och lärare. Lärare kan också tvingas prioritera bort vissa delar av innehållet som undervisningen ska behandla. Regeringen föreslår därför att elevens val tas bort för att frigöra undervisningstid till ämnen som behöver mer tid.

Innehåll från Utbildningsdepartementet

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 2385 träffar.