Barn- och ungdomsutbildning

Till barn– och ungdomsutbildningen hör förskola, fritidshem, den obligatoriska skolan samt gymnasieskolan. Elever ska utifrån sina olika förutsättningar och behov få utbildning så att de uppnår kunskapskraven och därmed får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Ansvariga för barn- och ungdomsutbildning

Ansvarigt statsråd

Lotta Edholm Skol­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om barn- och ungdomsutbildning

  • Det ska bli lättare för elever att få läsa i snabbare takt och på en högre nivå

    Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

    I dag är det många elever som inte får den utmaning de behöver i undervisningen. För att möta högpresterande elever som behöver utmanas mer i undervisningen föreslår regeringen nu att det ska bli lättare att få läsa i snabbare takt och på en högre nivå inom ramen för sin vanliga grundskoleutbildning. Försöksverksamhet med spetsutbildningarna i grund- och gymnasieskolan kommer också att permanentas.

  • Regeringen avsätter 658 miljoner för inköp av läroböcker

    Foto: Johnér Bildbyrå

    Regeringen gör omfattande satsningar för ökad läsning och 2023 infördes ett statsbidrag för inköp av läroböcker. För 2024 har ungefär 658 miljoner kronor avsatts. Nu har Skolverket beslutat hur mycket varje huvudman kan söka.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Fler böcker till förskolor och skolor

Barn och elever ska få ordentlig tillgång till böcker och regeringen har därför inrättat ett nytt statsbidrag för inköp av skön- och facklitteratur. Nu är villkoren för statsbidraget beslutade och huvudmännen kan söka de 176 miljoner kronor, vilket ungefär motsvarar 880 000 böcker, som är avsatta för 2024.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Lågstadiet undantas från digitaliseringen av nationella prov

I grundskolans tidigare årskurser behöver analoga och inte digitala lärverktyg stå i fokus. Regeringen ändrar nu Skolverkets uppdrag så att de nationella proven och bedömningsstöden i lågstadiet inte längre ska digitaliseras.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Skolverket ska genomföra en nationell studie om antisemitism i skolväsendet

Antisemitism är ett växande problem i samhället som bland annat påverkar barn och unga. Regeringen ger nu Skolverket i uppdrag att genomföra en nationell studie om antisemitism i skolväsendet för att identifiera vilka problem och behov som finns.

Foto: Ulrika Westerberg/Regeringskansliet

Tre skolmyndigheter får i uppdrag att motverka välfärdsbrott, ekonomisk brottslighet och organiserad brottslighet

Den organiserade brottsligheten är systemhotande och hotar det fria och öppna samhället. För att motverka välfärdsbrott vidtar regeringen åtgärder inom flera olika områden, bland annat inom skolväsendet. Tre skolmyndigheter får i uppdrag att motverka felaktiga utbetalningar och att motverka att kriminella eller olämpliga aktörer verkar i skolväsendet.

Innehåll om barn- och ungdomsutbildning

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 698 träffar.