Remiss av SOU 2016:82 En översyn av lagstiftningen om företagsbot Diarienummer: Ju2016/08612/L5

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av de remissvar som inkommit till Justitiedepartementet för betänkandet En översyn av lagstiftningen om företagsbot, SOU 2016:82

Ladda ner:

Remissvaren skulle ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 31 mars 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.