Remiss av Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning Diarienummer: M2017/03195/Me

Här kan du ta del av till vilka instanser Miljö- och energidepartementet remitterat Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Kategorisering av verksamheter och åtgärder utifrån krav på miljökonsekvensbeskrivning.

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 26 oktober 2018.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.