Remiss av SOU 2019:25 Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet Diarienummer: A2019/01110/ARM

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar som har kommit till Arbetsmarknadsdepartementet på SOU 2019:25 Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet. Övriga yttranden finns tillgängliga på departementet.

Remissinstanser:

Remissvar:

Sista dag att svara på remissen är den 16 september 2019.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.