Remiss av Brott mot djur – Skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem (SOU 2020:7) Diarienummer: N2020/00314/DL

Publicerad

Här kan du ta del av de remissvar som inkommit till Näringsdepartementet gällande Brott mot djur – Skärpta straff och ett mer effektivt sanktionssystem (SOU 2020:7)

Remissinstanser:

Remissvar:

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.