Remiss från Socialdepartementet

Remiss av betänkande Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier (SOU 2023:56) Diarienummer: S2023/02669

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat betänkandet till Utredningen om författningsberedskap inför framtida pandemier (SOU 2023:56).

Remissinstanser:

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast den 29 februari 2024.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.