Remiss från Finansdepartementet

Remiss av SOU 2017:27 Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet

Publicerad · Uppdaterad

Här kan du ta del av till vilka instanser regeringen har remitterat SOU 2017:27 Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet.

Ladda ner:

Enligt tidigare utskick var svarstiden för remissvaren satt till den  14 augusti 2017. Remisstiden har förlängts. Remisssvaren ska istället ha kommit in till Finansdepartementet senast den 15 september 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.