Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Remiss av Öppna data-utredningens slutbetänkande Avgifter för information i elektronisk form SOU 2020:82 Diarienummer: I2021/03462

Publicerad Uppdaterad

Här kan du ta del av svaren från dem som har ombetts att svara på remissen av SOU 2020:82 Avgifter för information i elektronisk form

Remissinstanser:

Remissvar:

Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 29 april 2021.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.